Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności - w tak zwanym kredycie kupieckim. Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, jeżeli dostawa lub wysyłka towaru albo usługa zostały wykonane w okresie ubezpieczeniowym, a faktury z tego tytułu zostały wystawione w maksymalnym okres kredytowania. Dzięki ubezpieczeniu kredytu kupieckiego firma może udzielać płatności na dłuższe okresy czasu przez co zyskuje na konkurencyjności. Ubezpieczający otrzymuje również pomoc ubezpieczyciela w ocenie ryzyka kredytowego, windykacji i egzekucji należności. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest dla firmy znaczącym elementem zarządzania ryzykiem oraz narzędziem dyscyplinującym - pozwala na uchronienie się przed skutkami strat poniesionych z powodu niewypłacalności odbiorców towarów i usług.

Gwarancja akcyzowa

Ubezpieczenie adresowane jest do podmiotów krajowych, które w związku z wykonywaną działalnością zobowiązane są do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Gwarancja zapłaty długu celnego

Gwarancja celna adresowana jest do podmiotów krajowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą, które zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego i innych aktów prawnych mają obowiązek złożyć zabezpieczenie majątkowe spłaty należności celnych i podatkowych.

Gwarancja wspólnej procedury tranzytowej WPT

Gwarancja przeznaczona jest dla przewoźników, spedytorów, eksporterów i importerów. Gwarancja ubezpieczeniowa Wspólnej Procedury Tranzytowej to jedna z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności celno ? podatkowych wobec Izb Celnych w razie niewywiązania się z obowiązków zapłaty wynikających z przepisów (Wspólnotowy Kodeksu Celny, Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej, ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa o podatku akcyzowym). Gwarancje udzielane są według wzorów wymaganych przez Izby Celne. Konwencja WPT dopuszcza dwa rodzaje gwarancji: gwarancję generalną i gwarancję pojedynczą.

Gwarancja zapłaty wadium

To ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm, które swoje usługi oferują innym podmiotom na drodze przetargów. Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa) jest jedną z przewidzianych przez prawo form wniesienia wadium przez podmioty przystępujące do przetargu. Zwalnia ona oferenta od obowiązku wniesienia wadium w pieniądzu.

Gwarancja zwrotu zaliczki

To ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm, które swoje usługi oferują innym podmiotom na drodze przetargów. Gwarancja zwrotu zaliczki jest jedną z akceptowanych form zabezpieczenia, jakiego wymaga zleceniodawca od wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nierozliczenia lub niezwrócenia pobranej zaliczki w terminie określonym w kontrakcie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich wykonawców i podwykonawców zobligowanych do przedstawienia zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań umownych. Gwarancja należytego wykonania kontraktu jest jedną (a czasem jedyną) z akceptowanych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakich wymaga zleceniodawca od wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania. Gwarancja finansowa zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej i jest udzielana na okres uzgodniony przez warunki kontraktu.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców dających gwarancję jakości, ponoszących odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi. Gwarancja usunięcia wad i usterek jest jedną z akceptowanych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakich wymaga zleceniodawca w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek powstałych po realizacji kontraktu. Ten rodzaj gwarancji zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej i udzielany jest na okres od podpisania protokołu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek

Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorstw, które są zobowiązane do złożenia gwarancji dobrego wykonania i prawidłowego usunięcia usterek. Gwarancja ubezpieczeniowa pozwala na niezamrażanie własnych środków pieniężnych. Powyższa gwarancja zabezpiecza cały proces inwestycji, poczynając od złożenia oferty przetargowej, po zakończenie okresu rękojmi i gwarancji.

Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych

Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla przedsiębiorstw świadczących usługi handlowe i może stanowić zabezpieczenie należności z tytułu jednorazowej transakcji lub należności z tytułu realizacji cyklicznych usług lub dostaw. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych potwierdza wiarygodność odbiorcy i daje mu możliwość korzystania u dostawcy z kredytu kupieckiego, tj. otrzymania towaru lub odebrania usługi przed dokonaniem zapłaty.

Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych

Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla przedsiębiorstw świadczących usługi handlowe i może stanowić zabezpieczenie należności z tytułu jednorazowej transakcji lub należności z tytułu realizacji cyklicznych usług lub dostaw. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych potwierdza wiarygodność odbiorcy i daje mu możliwość korzystania u dostawcy z kredytu kupieckiego, tj. otrzymania towaru lub odebrania usługi przed dokonaniem zapłaty.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, który rejestruje w Polsce pojazd samochodowy, motocykl, motorowe, ciągnik rolniczy i przyczepę lub pojazdu wolnobieżnego ma obowiązek zawarcia w Polsce umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczyciel wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Z jednej strony chroniony jest zatem majątek sprawcy szkody, z drugiej - poszkodowany ma gwarancję zaspokojenia jego roszczeń.

Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).