Ubezpieczenie jest skierowane do agentów celnych oraz firm wykonujących obsługę celną na zlecenie. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agentów celnych i agencji celnych pozwalają na zabezpieczenie interesów firmy i agenta celnego w przypadku wykonywania zleceń obsługi celnej. Ubezpieczenia te są przeznaczone jest zarówno dla spedytorów, agentów celnych jak i agencji celnych.

Spedytor wykonując swoją działalności może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia , ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora jest odpowiedzialność jaką ponosi spedytor z tytułu wykonania umowy spedycji. Dzięki ubezpieczeniu powstałe szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za które odpowiedzialność ponosi spedytor, są pokrywane przez ubezpieczyciela.

Dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora gwarantuje pełną ochronę interesów spedytora w przypadku zgłaszanych do niego roszczeń, co oznacza pewność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie OC spedytora jest metodą na ograniczenie ujemnych skutków związanych z prowadzeniem działalności spedycyjnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym przeznaczone są dla firm transportowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna jaką, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo przewozowe lub Konwencji CMR, ponosi przewoźnik za uszkodzenie przesyłki/towaru. OCPD w ruchu krajowym dedykowane jest przewoźnikom wykonującym przewozy w obrębie kraju, natomiast OCPD w ruchu międzynarodowym - przewoźnikom wykonującym przewozy pomiędzy dwoma lub więcej państwami.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia skuteczną ochroną przedsiębiorcy w sytuacjach niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu, np. uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata przesyłki/towaru bądź też spowodowanie szkody finansowej na skutek np. opóźnienia dostawy, czy zagubienia dokumentów.

Dzięki posiadaniu odpowiednio skonstruowanej umowy ubezpieczenia przewoźnik zyskuje poczucie bezpieczeństwa własnej działalności oraz wzrost wiarygodności względem zleceniodawców.

Gwarancja akcyzowa

Ubezpieczenie adresowane jest do podmiotów krajowych, które w związku z wykonywaną działalnością zobowiązane są do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Gwarancja zapłaty długu celnego

Gwarancja celna adresowana jest do podmiotów krajowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą, które zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego i innych aktów prawnych mają obowiązek złożyć zabezpieczenie majątkowe spłaty należności celnych i podatkowych.

Gwarancja wspólnej procedury tranzytowej WPT

Gwarancja przeznaczona jest dla przewoźników, spedytorów, eksporterów i importerów. Gwarancja ubezpieczeniowa Wspólnej Procedury Tranzytowej to jedna z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności celno - podatkowych wobec Izb Celnych w razie niewywiązania się z obowiązków zapłaty wynikających z przepisów (Wspólnotowy Kodeksu Celny, Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej, ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa o podatku akcyzowym). Gwarancje udzielane są według wzorów wymaganych przez Izby Celne. Konwencja WPT dopuszcza dwa rodzaje gwarancji: gwarancję generalną i gwarancję pojedynczą.

Ubezpieczenie cargo skierowane jest przede wszystkim do spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także do przedsiębiorstw, które ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku lub też są zobligowane do zawarcia takiego ubezpieczenia kontraktem handlowym, bądź też wymogami banku.

Właściwie zawarte ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę interesów właściciela przewożonego ładunku w przypadku wszelkich zdarzeń, na skutek których ładunek może ulec uszkodzeniu bądź utracie. Ubezpieczenie cargo chroni właściciela ładunku również w tych sytuacjach, w których zgodnie z prawem przewoźnik lub spedytor nie odpowiada za szkody w powierzonym mu ładunku czy też odszkodowanie podlega ograniczeniom kwotowo-wagowym wynikającym z różnych przepisów lub konwencji.

W transporcie morskim ubezpieczenie cargo zawarte na międzynarodowych instytutowych klauzulach ładunkowych oprócz odszkodowania za uszkodzony ładunek zapewnia również pokrycie kosztów udziału w tzw. awarii wspólnej i kosztach ratownictwa.

Dzięki kompleksowej obsłudze ładunku wraz z ubezpieczeniem spedytor podnosi jakość i konkurencyjność swoich usług.