Przedmiotem ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń są maszyny posiadane lub użytkowane przez ubezpieczającego w związku z prowadzoną działalnością. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe we wszelkiego rodzaju maszynach w trakcie ich pracy i postoju, ich demontażu i ponownego montażu oraz w czasie transportu, w obrębie jednej lokalizacji w celu konserwacji i naprawy. Ubezpieczenie dostępne jest jako samodzielne lub jako uzupełnienie Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ponadto ubezpieczone może zostać ryzyko utraty zysku w następstwie awarii maszyn.