Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Spedytor wykonując swoją działalności może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia, ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora jest odpowiedzialność jaką ponosi spedytor z tytułu wykonania umowy spedycji. Dzięki ubezpieczeniu powstałe szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za które odpowiedzialność ponosi spedytor, są pokrywane przez ubezpieczyciela.

Dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora gwarantuje pełną ochronę interesów spedytora w przypadku zgłaszanych do niego roszczeń, co oznacza pewność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Ubezpieczenie OC spedytora jest metodą na ograniczenie ujemnych skutków związanych z prowadzeniem działalności spedycyjnej.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym przeznaczone są dla firm transportowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna jaką, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo przewozowe lub Konwencji CMR, ponosi przewoźnik za uszkodzenie przesyłki/towaru. OCPD w ruchu krajowym dedykowane jest przewoźnikom wykonującym przewozy w obrębie kraju, natomiast OCPD w ruchu międzynarodowym - przewoźnikom wykonującym przewozy pomiędzy dwoma lub więcej państwami.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia skuteczną ochroną przedsiębiorcy w sytuacjach niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu, np. uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata przesyłki/towaru bądź też spowodowanie szkody finansowej na skutek np. opóźnienia dostawy, czy zagubienia dokumentów.

Dzięki posiadaniu odpowiednio skonstruowanej umowy ubezpieczenia przewoźnik zyskuje poczucie bezpieczeństwa własnej działalności oraz wzrost wiarygodności względem zleceniodawców.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie jest skierowane do agentów celnych oraz firm wykonujących obsługę celną na zlecenie. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agentów celnych i agencji celnych pozwalają na zabezpieczenie interesów firmy i agenta celnego w przypadku wykonywania zleceń obsługi celnej. Ubezpieczenia te są przeznaczone jest zarówno dla spedytorów, agentów celnych jak i agencji celnych.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (Directors & Offices) jest przeznaczone dla władz spółek z dowolnej branży. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członka władz spółki kapitałowej (zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) oraz prokurenta za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem obowiązków, za które ubezpieczony członek władz ponosi odpowiedzialność cywilną, zgodnie z przepisami regulującymi odpowiedzialność władz spółki kapitałowej oraz umową (statutem) spółki. Ubezpieczenie D&O zapewnia ochronę władz spółki kapitałowej przed roszczeniami każdej osoby trzeciej, także urzędem skarbowym, organami administracji państwowej, jak również roszczeniami nowego zarządu spółki. Ubezpieczenie zabezpiecza również samą spółkę przed ujemnymi konsekwencjami finansowymi decyzji podjętych przez członków jej władz.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia osobom trzecim szkód. Mogą one dotknąć każdą ze stron obrotu gospodarczego i mieć charakter zarówno osobowy, jak i rzeczowy. Skutecznym rozwiązaniem mającym na celu zmniejszenie ujemnych skutków ekonomicznych wyrządzonych osobom trzecim szkód jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osobowe, i rzeczowe oraz finansowe następstwa tych szkód, wynikająca z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego, pod warunkiem, że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to niezbędny element zapewniający finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.