Gwarancja akcyzowa

Ubezpieczenie adresowane jest do podmiotów krajowych, które w związku z wykonywaną działalnością zobowiązane są do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Gwarancja zapłaty długu celnego

Gwarancja celna adresowana jest do podmiotów krajowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą, które zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego i innych aktów prawnych mają obowiązek złożyć zabezpieczenie majątkowe spłaty należności celnych i podatkowych.

Gwarancja wspólnej procedury tranzytowej WPT

Gwarancja przeznaczona jest dla przewoźników, spedytorów, eksporterów i importerów. Gwarancja ubezpieczeniowa Wspólnej Procedury Tranzytowej to jedna z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności celno ? podatkowych wobec Izb Celnych w razie niewywiązania się z obowiązków zapłaty wynikających z przepisów (Wspólnotowy Kodeksu Celny, Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej, ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa o podatku akcyzowym). Gwarancje udzielane są według wzorów wymaganych przez Izby Celne. Konwencja WPT dopuszcza dwa rodzaje gwarancji: gwarancję generalną i gwarancję pojedynczą.