Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia osobom trzecim szkód. Mogą one dotknąć każdą ze stron obrotu gospodarczego i mieć charakter zarówno osobowy, jak i rzeczowy. Skutecznym rozwiązaniem mającym na celu zmniejszenie ujemnych skutków ekonomicznych wyrządzonych osobom trzecim szkód jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osobowe, i rzeczowe oraz finansowe następstwa tych szkód, wynikająca z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego, pod warunkiem, że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to niezbędny element zapewniający finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.