Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności - w tak zwanym kredycie kupieckim. Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, jeżeli dostawa lub wysyłka towaru albo usługa zostały wykonane w okresie ubezpieczeniowym, a faktury z tego tytułu zostały wystawione w maksymalnym okres kredytowania. Dzięki ubezpieczeniu kredytu kupieckiego firma może udzielać płatności na dłuższe okresy czasu przez co zyskuje na konkurencyjności. Ubezpieczający otrzymuje również pomoc ubezpieczyciela w ocenie ryzyka kredytowego, windykacji i egzekucji należności. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest dla firmy znaczącym elementem zarządzania ryzykiem oraz narzędziem dyscyplinującym - pozwala na uchronienie się przed skutkami strat poniesionych z powodu niewypłacalności odbiorców towarów i usług.