Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych branżach.

Ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk może być objęte mienie należące do ubezpieczającego, ale też mienie znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle, urządzenia, gotówka, wyposażenie, środki obrotowe, nisko cenne składniki majątku, nakłady inwestycyjne, mienie pracownicze. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek wszystkich zdarzeń, łącznie z kradzieżą, za wyjątkiem tych, które są wymienione jako wyłączone. Ochroną objęte są również koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu, poniesione akcję ratowniczą i gaśniczą, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.