Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (Directors & Offices) jest przeznaczone dla władz spółek z dowolnej branży. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członka władz spółki kapitałowej (zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) oraz prokurenta za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem obowiązków, za które ubezpieczony członek władz ponosi odpowiedzialność cywilną, zgodnie z przepisami regulującymi odpowiedzialność władz spółki kapitałowej oraz umową (statutem) spółki. Ubezpieczenie D&O zapewnia ochronę władz spółki kapitałowej przed roszczeniami każdej osoby trzeciej, także urzędem skarbowym, organami administracji państwowej, jak również roszczeniami nowego zarządu spółki. Ubezpieczenie zabezpiecza również samą spółkę przed ujemnymi konsekwencjami finansowymi decyzji podjętych przez członków jej władz.