Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych branżach.

Ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych może być objęte mienie należące do ubezpieczającego, ale też mienie znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle, urządzenia, gotówka, wyposażenie, środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, nakłady inwestycyjne, mienie pracownicze. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu spowodowane przez: pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdów lądowych, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, ciężar śniegu lub lodu, dym, pękanie rur, upadek drzew lub masztów, powódź, falę uderzeniową, lawinę, trzęsienie ziemi, koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu, akcję ratowniczą i gaśniczą, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.