Gwarancja zapłaty wadium

To ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm, które swoje usługi oferują innym podmiotom na drodze przetargów. Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa) jest jedną z przewidzianych przez prawo form wniesienia wadium przez podmioty przystępujące do przetargu. Zwalnia ona oferenta od obowiązku wniesienia wadium w pieniądzu.

Gwarancja zwrotu zaliczki

To ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm, które swoje usługi oferują innym podmiotom na drodze przetargów. Gwarancja zwrotu zaliczki jest jedną z akceptowanych form zabezpieczenia, jakiego wymaga zleceniodawca od wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nierozliczenia lub niezwrócenia pobranej zaliczki w terminie określonym w kontrakcie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich wykonawców i podwykonawców zobligowanych do przedstawienia zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań umownych. Gwarancja należytego wykonania kontraktu jest jedną (a czasem jedyną) z akceptowanych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakich wymaga zleceniodawca od wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania. Gwarancja finansowa zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej i jest udzielana na okres uzgodniony przez warunki kontraktu.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców dających gwarancję jakości, ponoszących odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi. Gwarancja usunięcia wad i usterek jest jedną z akceptowanych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakich wymaga zleceniodawca w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek powstałych po realizacji kontraktu. Ten rodzaj gwarancji zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej i udzielany jest na okres od podpisania protokołu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek

Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorstw, które są zobowiązane do złożenia gwarancji dobrego wykonania i prawidłowego usunięcia usterek. Gwarancja ubezpieczeniowa pozwala na niezamrażanie własnych środków pieniężnych. Powyższa gwarancja zabezpiecza cały proces inwestycji, poczynając od złożenia oferty przetargowej, po zakończenie okresu rękojmi i gwarancji.

Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych

Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla przedsiębiorstw świadczących usługi handlowe i może stanowić zabezpieczenie należności z tytułu jednorazowej transakcji lub należności z tytułu realizacji cyklicznych usług lub dostaw. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych potwierdza wiarygodność odbiorcy i daje mu możliwość korzystania u dostawcy z kredytu kupieckiego, tj. otrzymania towaru lub odebrania usługi przed dokonaniem zapłaty.