Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych branżach, którzy zawarli ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub wszystkich ryzyk.