TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • Każdy klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Biuro Brokerskie "OMEGA" Beata Galewska, Piotr Matwijow - Broker Ubezpieczeniowy - Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni (dalej: "OMEGA") w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową (reklamacja).
 • Reklamację można złożyć:
  • w formie pisemnej - osobiście w siedzibie OMEGA albo przesyłką pocztową na adres siedziby OMEGA: ul. Żuławska 27, 81-576 Gdynia;
  • ustnie - telefonicznie pod numerem: +48 (58) 669 23 21 lub 669 23 22 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie OMEGA;
  • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacje[at]omegabroker.pl
 • OMEGA udzieli odpowiedzi na reklamację w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź na reklamację może być dostarczona klientowi pocztą elektroniczną wyłącznie na jego wniosek.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w pkt 3 powyżej, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, OMEGA:
  • wyjaśni przyczynę opóźnienia,
  • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  • określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez OMEGA, klient będący konsumentem ma również prawo skierować swoją sprawę, w zakresie nie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, do rozstrzygnięcia przed Rzecznikiem Finansowym w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (DZ. U. z 2016, poz. 1823).

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W REKLAMACJI

Biuro Brokerskie "OMEGA" - Beata Galewska, Piotr Matwijow - Broker Ubezpieczeniowy - Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi reklamacji;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), i zgodnie z jego treścią;
 • w sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 669 23 21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo[at]omegabroker.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.