Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych branżach.

Ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku może być objęte mienie należące do ubezpieczającego, ale też mienie znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, gotówka, mienie osób trzecich, mienie pracownicze. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu spowodowane przez: kradzież z włamaniem, rabunek, koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego ubezpieczonego mienia przed szkodą, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami uszkodzenia ścian, stropów, dachów, okien i drzwi, o ile powstały one w związku z kradzieżą z włamaniem.