OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Brokerskie "OMEGA" - Beata Galewska, Piotr Matwijow - Broker Ubezpieczeniowy - Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni (dalej: Biuro Brokerskie "OMEGA"), ul. Żuławska 27, 81-576 Gdynia, nr telefonu 58 669 23 21, adres e-mail: rodo[at]omegabroker.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu*.
 • Biuro Brokerskie "OMEGA" przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
  • świadczenie na Państwa rzecz usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegającego na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie (czynności brokerskie) - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  • marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Biuro Brokerskie "OMEGA" podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
  • wewnętrznych celów administracyjnych Biura Brokerskiego "OMEGA", w tym sporządzania analiz i statystyk podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Biurze Brokerskim "OMEGA" w związku z prowadzeniem działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:
  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Biura Brokerskiego "OMEGA" na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
  • Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane towarzystwom ubezpieczeń w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania na Państwa rzecz czynności brokerskich, o których mowa w pkt 1 powyżej.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych poza wymienionymi w pkt 7 powyżej.
 • Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 4 powyżej, tj.
  • w zakresie realizacji usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez okres obowiązywania udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa, do czasu wycofania tej zgody.
  • w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Biuro Brokerskie "OMEGA" do czasu wycofania przez Państwo zgody na takie przetwarzanie;
  • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Biura Brokerskiego "OMEGA" do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Biura Brokerskiego "OMEGA", stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec tego przetwarzania.
 • W związku z przetwarzaniem przez Biuro Brokerskie "OMEGA" Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować w siedzibie Biura Brokerskiego "OMEGA", korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Biuro Brokerskie "OMEGA" Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Skarga jest wolna od opłat.
 • W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu świadczenia na Państwa rzecz usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w pkt 4 lit. a powyżej, podanie przez Państwa danych jest warunkiem realizacji tych usług. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości świadczenia przedmiotowych usług przez Biuro Brokerskie "OMEGA".
 • Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.