Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie straty materialne, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych, powstałe w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie. W zależności od zakresu ochroną mogą zostać objęte szkody powstałe w nośnikach informacji, programach i zbiorach danych, a także zwiększone koszty działalności ponoszone przez ubezpieczającego do czasu usunięcia powstałej szkody.