Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest skierowane do posiadaczy pojazdów mechanicznych - zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowcę pojazdu i pasażerów (w liczbie zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu).