Spedytor wykonując swoją działalności może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia , ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora jest odpowiedzialność jaką ponosi spedytor z tytułu wykonania umowy spedycji. Dzięki ubezpieczeniu powstałe szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za które odpowiedzialność ponosi spedytor, są pokrywane przez ubezpieczyciela.

Dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora gwarantuje pełną ochronę interesów spedytora w przypadku zgłaszanych do niego roszczeń, co oznacza pewność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie OC spedytora jest metodą na ograniczenie ujemnych skutków związanych z prowadzeniem działalności spedycyjnej.