Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności - w tak zwanym kredycie kupieckim. Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, jeżeli dostawa lub wysyłka towaru albo usługa zostały wykonane w okresie ubezpieczeniowym, a faktury z tego tytułu zostały wystawione w maksymalnym okres kredytowania. Dzięki ubezpieczeniu kredytu kupieckiego firma może udzielać płatności na dłuższe okresy czasu przez co zyskuje na konkurencyjności. Ubezpieczający otrzymuje również pomoc ubezpieczyciela w ocenie ryzyka kredytowego, windykacji i egzekucji należności. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest dla firmy znaczącym elementem zarządzania ryzykiem oraz narzędziem dyscyplinującym - pozwala na uchronienie się przed skutkami strat poniesionych z powodu niewypłacalności odbiorców towarów i usług.

Gwarancja akcyzowa

Ubezpieczenie adresowane jest do podmiotów krajowych, które w związku z wykonywaną działalnością zobowiązane są do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Gwarancja zapłaty długu celnego

Gwarancja celna adresowana jest do podmiotów krajowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą, które zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego i innych aktów prawnych mają obowiązek złożyć zabezpieczenie majątkowe spłaty należności celnych i podatkowych.

Gwarancja wspólnej procedury tranzytowej WPT

Gwarancja przeznaczona jest dla przewoźników, spedytorów, eksporterów i importerów. Gwarancja ubezpieczeniowa Wspólnej Procedury Tranzytowej to jedna z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności celno ? podatkowych wobec Izb Celnych w razie niewywiązania się z obowiązków zapłaty wynikających z przepisów (Wspólnotowy Kodeksu Celny, Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej, ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa o podatku akcyzowym). Gwarancje udzielane są według wzorów wymaganych przez Izby Celne. Konwencja WPT dopuszcza dwa rodzaje gwarancji: gwarancję generalną i gwarancję pojedynczą.

Gwarancja zapłaty wadium

To ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm, które swoje usługi oferują innym podmiotom na drodze przetargów. Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa) jest jedną z przewidzianych przez prawo form wniesienia wadium przez podmioty przystępujące do przetargu. Zwalnia ona oferenta od obowiązku wniesienia wadium w pieniądzu.

Gwarancja zwrotu zaliczki

To ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm, które swoje usługi oferują innym podmiotom na drodze przetargów. Gwarancja zwrotu zaliczki jest jedną z akceptowanych form zabezpieczenia, jakiego wymaga zleceniodawca od wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nierozliczenia lub niezwrócenia pobranej zaliczki w terminie określonym w kontrakcie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich wykonawców i podwykonawców zobligowanych do przedstawienia zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań umownych. Gwarancja należytego wykonania kontraktu jest jedną (a czasem jedyną) z akceptowanych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakich wymaga zleceniodawca od wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania. Gwarancja finansowa zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej i jest udzielana na okres uzgodniony przez warunki kontraktu.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców dających gwarancję jakości, ponoszących odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi. Gwarancja usunięcia wad i usterek jest jedną z akceptowanych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakich wymaga zleceniodawca w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek powstałych po realizacji kontraktu. Ten rodzaj gwarancji zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej i udzielany jest na okres od podpisania protokołu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek

Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorstw, które są zobowiązane do złożenia gwarancji dobrego wykonania i prawidłowego usunięcia usterek. Gwarancja ubezpieczeniowa pozwala na niezamrażanie własnych środków pieniężnych. Powyższa gwarancja zabezpiecza cały proces inwestycji, poczynając od złożenia oferty przetargowej, po zakończenie okresu rękojmi i gwarancji.

Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych

Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla przedsiębiorstw świadczących usługi handlowe i może stanowić zabezpieczenie należności z tytułu jednorazowej transakcji lub należności z tytułu realizacji cyklicznych usług lub dostaw. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych potwierdza wiarygodność odbiorcy i daje mu możliwość korzystania u dostawcy z kredytu kupieckiego, tj. otrzymania towaru lub odebrania usługi przed dokonaniem zapłaty.

Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych

Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla przedsiębiorstw świadczących usługi handlowe i może stanowić zabezpieczenie należności z tytułu jednorazowej transakcji lub należności z tytułu realizacji cyklicznych usług lub dostaw. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych potwierdza wiarygodność odbiorcy i daje mu możliwość korzystania u dostawcy z kredytu kupieckiego, tj. otrzymania towaru lub odebrania usługi przed dokonaniem zapłaty.