Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (Directors & Offices) jest przeznaczone dla władz spółek z dowolnej branży. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członka władz spółki kapitałowej (zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) oraz prokurenta za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem obowiązków, za które ubezpieczony członek władz ponosi odpowiedzialność cywilną, zgodnie z przepisami regulującymi odpowiedzialność władz spółki kapitałowej oraz umową (statutem) spółki. Ubezpieczenie D&O zapewnia ochronę władz spółki kapitałowej przed roszczeniami każdej osoby trzeciej, także urzędem skarbowym, organami administracji państwowej, jak również roszczeniami nowego zarządu spółki. Ubezpieczenie zabezpiecza również samą spółkę przed ujemnymi konsekwencjami finansowymi decyzji podjętych przez członków jej władz.

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia osobom trzecim szkód. Mogą one dotknąć każdą ze stron obrotu gospodarczego i mieć charakter zarówno osobowy, jak i rzeczowy. Skutecznym rozwiązaniem mającym na celu zmniejszenie ujemnych skutków ekonomicznych wyrządzonych osobom trzecim szkód jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osobowe, i rzeczowe oraz finansowe następstwa tych szkód, wynikająca z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego, pod warunkiem, że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to niezbędny element zapewniający finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, który rejestruje w Polsce pojazd samochodowy, motocykl, motorowe, ciągnik rolniczy i przyczepę lub pojazdu wolnobieżnego ma obowiązek zawarcia w Polsce umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczyciel wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Z jednej strony chroniony jest zatem majątek sprawcy szkody, z drugiej - poszkodowany ma gwarancję zaspokojenia jego roszczeń.

Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców trudniących się działalnością transportową i spedycyjną, prowadzimy przed ubezpieczycielami postępowania o odszkodowanie w ubezpieczeniach transportowych. Usługa przeznaczona jest dla firm przewozowych i spedycyjnych w przypadkach powstania szkód transportowych.

Oferta likwidacji szkód obejmuje profesjonalną pomoc od momentu zgłoszenia szkody, aż po zakończenie jej likwidacji, a w szczególności analizę zgromadzonej dokumentacji pod kątem odpowiedzialności ubezpieczającego i ubezpieczyciela. Biuro prowadzi przed ubezpieczycielami postępowania o odszkodowanie w ubezpieczeniach transportowych: OC przewoźnika, OC spedytora oraz ładunków w transporcie (cargo).

Nawiązanie z nami współpracy przy likwidacji szkód transportowych pozwoli na usprawnienie jej przebiegu oraz sprawi, że Państwa pracownicy, uwolnieni od konieczności przedzierania się przez gąszcz procedur i przepisów, odzyskają cenny dla Państwa firmy czas.

Ubezpieczenia budowlano - montażowe (CAR/EAR) przeznaczone są dla inwestorów lub wykonawców.

Ubezpieczenia budowlano - montażowe (CAR/EAR) oparte są o formułę ryzyk wszystkich nienazwanych "all risks". Zawierane są na czas trwania kontraktu i zabezpieczają cały proces inwestycyjny: realizowane obiekty i montaż, zastosowany sprzęt, wyposażenie, a także zaplecze budowy. CAR/EAR obejmują wszystkie podmioty uczestniczące w inwestycji: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę, podwykonawców.