Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, który rejestruje w Polsce pojazd samochodowy, motocykl, motorowe, ciągnik rolniczy i przyczepę lub pojazdu wolnobieżnego ma obowiązek zawarcia w Polsce umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczyciel wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Z jednej strony chroniony jest zatem majątek sprawcy szkody, z drugiej - poszkodowany ma gwarancję zaspokojenia jego roszczeń.

Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).