Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony interesów prawnych ubezpieczającego oraz poniesienie przez ubezpieczyciela związanych z tym kosztów. Ochrona przysługuje tylko w sprawach związanych z ruchem, posiadaniem, użytkowaniem ubezpieczonych pojazdów. Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, koszty obrony w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, koszty w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, koszty związane ze sporami, które wynikły z umów dotyczących pojazdów, także w zakresie umów ubezpieczeniowych, koszty związane ze sporami dotyczącymi prawa własności pojazdów.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia użytkownikowi ubezpieczonego pojazdu profesjonalną pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego oraz pokrycie kosztów ich działalności, w razie problemów prawnych, związanych np. z: likwidacją szkód (nieuzasadniona odmowa wypłaty odszkodowania, bezpodstawne zaniżanie wartości odszkodowania, przewlekłość likwidacji, itp.), zatrzymaniem pojazdu przez policję lub inne służby, wypadkiem drogowym, tymczasowym aresztowaniem kierowcy, w związku z wypadkiem drogowym, także pod wpływem alkoholu, prowadzeniem postępowania karnego, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy, wieloma innymi sprawami.