Wspólna Procedura Tranzytowa (WPT)

1 lipca 1996 r. Polska wraz z krajami Wspólnoty Europejskiej, EFTA i Grupy Wyszehradzkiej, stała się stroną Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT). Przystąpienie Polski do Konwencji było jednym z wymagań przedakcesyjnych warunkujących przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej. Wspólna procedura tranzytowa stosowana jest między następującymi krajami: Austrią, Belgią, Czechami, Danią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Islandią, Luksemburgiem, Norwegią, Polską, Portugalią, Republiką Federalną Niemiec, Słowacją, Szwajcarią, Szwecją, Węgrami, Wielką Brytanią i Włochami. Podstawową cechą wspólnej procedury tranzytowej są znaczne uproszczenia przy przewozach towarów w transporcie międzynarodowym, co jest bardzo korzystne dla podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Opisane w warunkach ubezpieczenia sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zdarzenie czy też szkodę.