Kabotaż

Pod pojęciem przewozu kabotażowego w transporcie drogowym rozumie się przewóz towarów na terenie jednego państwa (np. w Niemczech pomiędzy Berlinem i Hamburgiem) tzw. mały kabotaż lub też pomiędzy dwoma państwami (np. Niemcy - Francja) tzw. duży kabotaż, wykonywany przez zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe (np. polskie), które nie ma siedziby ani oddziału w państwie wykonywania transportu.

Klauzule ubezpieczeniowe

Zastrzeżenia w polisie, które mogą zmieniać zakres ubezpieczenia. Często klauzule mogą zakazywać lub nakazywać pewne działania. Niedotrzymanie ich może spowodować rozwiązanie albo zmianę warunków umowy.

Kradzież z włamaniem

Zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia.

Likwidacja szkody

Czynność polegająca na ustaleniu stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, udokumentowaniu jej i wycenie wysokości strat.

Więcej artykułów…