Ubezpieczony

Osoba, na rzecz której zawarto ubezpieczenie. Jest ona podmiotem stosunku prawnego, wynikłego z umowy ubezpieczenia. Właśnie mienie, zdrowie lub życie tej osoby podlega ochronie.

Ubezpieczyciel

Posiadający zezwolenie organu nadzoru podmiot działający w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, który w drodze umowy bierze na siebie ryzyko poniesienia określonych w umowie konsekwencji wypadku ubezpieczeniowego w zamian za zapłatę składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczający

Strona umowy ubezpieczenia. Osoba fizyczna, prawna, lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę i uiszcza składkę.

Udział własny

Określony procentowo lub kwotowo udział ubezpieczonego w szkodzie.