Rabunek

Zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia, przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.

Reguły Haskie

  Wysokości kwot wyrażonych w SDR. Są różne dla różnych typów transportu, przykładowo:
 • Transport samochodowy

  8,33 SDR za kilogram ładunku brutto (według konwencji CMR z 1956 r. ratyfikowanej przez większość krajów UE).
 • Transport kolejowy

  17 SDR za kilogram brutto ładunku (konwencja COTIF/CIM) wyznacza odpowiedzialność przewoźnika na poziomie.
 • Transport lotniczy

  17 SDR za kilogram ładunku brutto (Konwencja Warszawska z 1929 r. - Protokół Montrealski z 1957 r.).
 • Transport morski

  większy z dwóch iloczynów: 666,67 SDR przez liczbę sztuk lub 2 SDR przez liczbę kilogramów brutto (Regulacje Haskie).

Ryzyko ubezpieczeniowe

Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

Składka ubezpieczenia

Kwota, należna ubezpieczycielowi za udzieloną ochronę ubezpieczeniową.