Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych branżach.

Ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych może być objęte mienie należące do ubezpieczającego, ale też mienie znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle, urządzenia, gotówka, wyposażenie, środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, nakłady inwestycyjne, mienie pracownicze. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu spowodowane przez: pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdów lądowych, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, ciężar śniegu lub lodu, dym, pękanie rur, upadek drzew lub masztów, powódź, falę uderzeniową, lawinę, trzęsienie ziemi, koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu, akcję ratowniczą i gaśniczą, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych branżach.

Ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku może być objęte mienie należące do ubezpieczającego, ale też mienie znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, gotówka, mienie osób trzecich, mienie pracownicze. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu spowodowane przez: kradzież z włamaniem, rabunek, koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego ubezpieczonego mienia przed szkodą, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami uszkodzenia ścian, stropów, dachów, okien i drzwi, o ile powstały one w związku z kradzieżą z włamaniem.

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych branżach.

Ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk może być objęte mienie należące do ubezpieczającego, ale też mienie znajdujące się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle, urządzenia, gotówka, wyposażenie, środki obrotowe, nisko cenne składniki majątku, nakłady inwestycyjne, mienie pracownicze. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek wszystkich zdarzeń, łącznie z kradzieżą, za wyjątkiem tych, które są wymienione jako wyłączone. Ochroną objęte są również koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu, poniesione akcję ratowniczą i gaśniczą, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Ubezpieczenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych branżach, którzy zawarli ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zysk brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub wszystkich ryzyk.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie straty materialne, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych, powstałe w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie. W zależności od zakresu ochroną mogą zostać objęte szkody powstałe w nośnikach informacji, programach i zbiorach danych, a także zwiększone koszty działalności ponoszone przez ubezpieczającego do czasu usunięcia powstałej szkody.