Ubezpieczenie autocasco jest przeznaczone dla posiadaczy pojazdów samochodowych. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu samochodowego lub jego wyposażenia na skutek zderzenia, działania osób trzecich, zdarzeń losowych (powódź, pożar), kradzieży, działania czynników termicznych lub chemicznych. W zależności od wybranego wariantu ochrona ubezpieczeniowa może obejmować pełen zakres tych zdarzeń i dotyczyć wypadków powstałych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest skierowane do posiadaczy pojazdów mechanicznych - zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowcę pojazdu i pasażerów (w liczbie zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu).

Assistance w zależności od wybranego wariantu zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie lub kradzież pojazdu, choroba, obrażenia ciała, śmierć kierowcy lub pasażerów.

Zielona Karta to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez kierowcę na terenie następujących państw: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina. Dokument ten nie jest respektowany w Rosji i wymaga osobnego ubezpieczenia, które jest dostępne zwykle na granicy. Z kolei do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego Polacy mogą wjeżdżać bez Zielonej Karty, gdyż od dnia 1 maja 2004 roku, wraz z wejściem Polski w skład Unii Europejskiej, ochroną w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęte są skutki zdarzeń powstałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii i Chorwacji. Na wyjazd do tych krajów nie jest wymagane zawarcie ubezpieczenia Zielonej Karty.

Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony interesów prawnych ubezpieczającego oraz poniesienie przez ubezpieczyciela związanych z tym kosztów. Ochrona przysługuje tylko w sprawach związanych z ruchem, posiadaniem, użytkowaniem ubezpieczonych pojazdów. Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, koszty obrony w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, koszty w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, koszty związane ze sporami, które wynikły z umów dotyczących pojazdów, także w zakresie umów ubezpieczeniowych, koszty związane ze sporami dotyczącymi prawa własności pojazdów.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia użytkownikowi ubezpieczonego pojazdu profesjonalną pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego oraz pokrycie kosztów ich działalności, w razie problemów prawnych, związanych np. z: likwidacją szkód (nieuzasadniona odmowa wypłaty odszkodowania, bezpodstawne zaniżanie wartości odszkodowania, przewlekłość likwidacji, itp.), zatrzymaniem pojazdu przez policję lub inne służby, wypadkiem drogowym, tymczasowym aresztowaniem kierowcy, w związku z wypadkiem drogowym, także pod wpływem alkoholu, prowadzeniem postępowania karnego, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy, wieloma innymi sprawami.